طراحی ساختمان تاثیر بسزایی در افزایش ارزش ساختمان دارد و کارفرمایان سعی در افزایش ارزش ساختمان از طریق بهبود طراحی دارند برای نیل به این هدف دو روش پیش روی هر کارفرماست هدف از طراحی مهندسی : صرفه جویی در انرژی، قابلیت دسترسی، تامین خواسته های کارفرما، کارایی پلان، پایداری، ایمنی، زیبایی، عملکرد انسانی، توسعه پذیری، اجرایی بودن طرح، هزینه ی اولیه، هزینه دوره عمر، محیط زیست، و استفاده بهینه از زمین است.