مشاوره و برگزاری جلسات حضوری با کارفرما

طراحی نما باتوجه به سلیقه کارفرما و رعایت دستورالعمل های ضوابط نما و منظر شهری ، طراحی سر در ورودی ، محوطه وارائه طرح های پیشنهادی سه بعدی به کارفرما

در ادامه

اقدام به اخذ تاییدیه نما از کمیته نما شهرداری مربوطه خواهد شد

برداشت دقیق از ملک و آماده سازی نقشه های فاز دو اجرایی به همراه لیست کامل متریال مورد نیاز جهت انطباق کامل نقشه های اجرایی با وضع موجود.